Prof. Zhivko Bliznakov

Chair of the Committee
Medical University of Varna, Bulgaria

Prof. Zhivko Bliznakov

Talk title and institution

Chair of the Committee
Medical University of Varna, Bulgaria